Πολιτικα

Συνεδριάζει στις 28/2 το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (17-1-2023) για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών», με προϋπολογισμό 3.286.000 €, στα πλαίσια συμμόρφωσης της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την απόφαση του ΣτΕ και το Νόμο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Πετράκος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Α. Διαδικασία ελέγχου :

 • Ερωτήσεις – επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΔΡΑΣ
 • Επικύρωση των πρακτικών της 1ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Καπέλιος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης και Χαντζής Βασίλειος, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

 • Διαβίβαση αιτήματος παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Καπέλιος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης και Χαντζής Βασίλειος, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

 • Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 του Ν.4412/2016 και 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ A.E. Α.Ο.Τ.Α» για την πράξη: “Προβολή Πελοποννήσου ως τουριστικού προορισμού μέσω του «Διεθνούς Συνεδρίου Travel Bloggers και Online Content Creators TBEX στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Μάιος 2023).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου Άννα, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση 4ης τροποποίησης της Πράξης με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία “ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ” (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρονάς Άγγελος, Αντιπεριφερειάρχης και Παπούλια Δήμητρα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου

 • Έγκριση 6ης τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης» της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Χρονάς Άγγελος, Αντιπεριφερειάρχης και Παπούλια Δήμητρα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου

 • Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ’ τριμήνου 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑTA  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 • Έγκριση του αριθμ. 15/31-1-2023 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Αξιοποίηση και ανάπτυξη της Μαυρακείου Σχολής στο Ελληνικό του Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,5MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, στη θέση «Προφήτης Ηλίας – Κούκουρας – Νεραϊδοράχη» της ΔΕ Βόρειας Κυνουρίας του Δ. Βόρειας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας (ΠΕΤ: 2208817623) με φορέας υλοποίησης την ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ 2 Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Σκαντζός Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑTA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 1. Έγκριση τροποποίησης του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών (2η για το σχολικό έτος 2022 – 2023) του αναδόχου ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε, της σύμβασης υπ’ αριθ. 1627/29-12-2022, προσαρμόζοντάς το στα νέα δεδομένα εκτέλεσής του από το μήνα Ιανουάριο 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63069/3774/1-7-2020 Απόφασης για τη λειτουργία του διυλιστηρίου αργού πετρελαίου της εταιρείας “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.”, λόγω εγκατάστασης και λειτουργίας νέας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) GT6, ισχύος 57MW (ΠΕΤ: 2011403918).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βυτινιώτης Χαρίλαος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑTA ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος δύο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών, στις θέσεις «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» και «ΚΡΙΘΙΝΑ» της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, εγκατεστημένης ισχύος 16,8 MW και 13,8 MW αντίστοιχα, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.» αντίστοιχα (ΠΕΤ: 2207800828) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος δύο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών, στις θέσεις «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» και «ΚΡΙΘΙΝΑ» της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, εγκατεστημένης ισχύος 16,8 MW και 13,8 MW αντίστοιχα, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.» αντίστοιχα (ΠΕΤ: 2205775428) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τζινιέρης Νίκωνας, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος δυο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών, στις θέσεις «ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ» και «ΣΠΑΡΤΙΛΑ-ΚΑΡΚΑΝΟ» της Δ.Ε. Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, εγκατεστημένης ισχύος 10,8MW και  7,2MW αντίστοιχα της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΣΠΑΡΤΙΛΑ ΜΟΝ. Α.Ε.» αντίστοιχα, της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2205763523) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τζινιέρης Νίκωνας, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος δυο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών, στις θέσεις «ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ» και «ΣΠΑΡΤΙΛΑ-ΚΑΡΚΑΝΟ» της Δ.Ε. Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, εγκατεστημένης ισχύος 10,8MW και  7,2MW αντίστοιχα της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΣΠΑΡΤΙΛΑ ΜΟΝ. Α.Ε.» αντίστοιχα, της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2205763424) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22,8 MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε” στη θέση “Γαϊδουροβούνι”, του Δήμου Ευρώτα και του Δήμου Μονεμβασιάς της Π.Ε. Λακωνίας (ΠΕΤ: 2202712820) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τζινιέρης Νίκωνας, Αντιπεριφερειάρχης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στη θέση «Τούρλες» της Δ.Ε. Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2202724528) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και διάνοιξη οδού πρόσβασης της εταιρείας «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., με κωδική ονομασία θέσης «91270 ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ» πλησίον οικισμού Παπαδιάνικα της Δ.Ε. Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασιάς της Π.Ε. Λακωνίας (ΠΕΤ: 2207800224) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου τριών αστέρων (3*) με την ονομασία LIMENI VILLAGE, δυναμικότητας 112 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 20.601,96 τ.μ. εκτός ορίων οικισμού Λιμενίου Δ.Ε. Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», (ΠΕΤ: 2203734922) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης.

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για ερευνητικές γεωτρήσεις, για τη διαπίστωση κοιτάσματος μεταλλευτικών ορυκτών, εντός του ΔΜΧ Μολάων, σε περιοχή των Δ.Ε. Μολάων Δήμου Μονεμβασιάς Π.Ε. Λακωνίας & Δ.Ε. Νιάτων Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, (ΠΕΤ: 2207812518) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και  του Δήμου Μονεμβασιάς, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Επισκευή υπόβασης συνθετικού χλοοτάπητα, ανακατασκευή περίφραξης και κατασκευή βοηθητικών χώρων στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Αγίας Παρασκευής της ΤΚ Νομίων του Δήμου Μονεμβασιάς» προϋπολογισμού 191.000,00€. – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Οικονόμου Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. “Πάρνωνας Α.Ε.” για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβάσια στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασιάς – Πύλη Κάστρου». Σχετικό το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  του Δήμου Μονεμβασιάς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Συντήρηση – Βελτίωση της οδού Μονεμβασιά – Άγιος Φωκάς» προϋπολογισμού 1.250.000,00€. – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης-Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τζινιέρης Νίκωνας, Αντιπεριφερειάρχης

 • Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Αναπτυξιακού Οργανισμού “Πάρνωνας Α.Ε.”, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασιάς» προϋπολογισμού 5.823.660,00€. Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑTA ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Μονάδα αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου, του φορέα ΓΥΦΤΟΣ – ΚΑΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΔΕ Μελιγαλά, Δήμου Οιχαλίας ΠΕ Μεσσηνίας (ΠΕΤ: 2106554427).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τσουκαλάς Ανδρέας, Αντιπεριφερειάρχης

 • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Σύνταξη υπολειπόμενων απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου της ΠΕ Μεσσηνίας (ΠΕΤ: 2211865924).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button