Συνεδριάζει στις 11/3 το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου Featured

05 Μαρ 2020
219 times

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 


Καλείστε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

α. Διαδικασία ελέγχου :


Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Δημοσθένη Δρούγκα και Θανάση Πετράκου, με θέμα «Προστασία πηγών της Λέρνης».


β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 


Επικύρωση πρακτικών της 25ης και 26ης / 2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

 


Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20%, έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος


Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 6.015.000,00 ευρώ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος


Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 1.850.000,00 ευρώ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος


Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ΄ Τριμήνου του 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος


Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης


Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 165/3-4-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου ENERNETMOB - Mediterranean Interregional Elecromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems / Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG – MED2014-2020».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς


Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης & Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου», της Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης & Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 


Εισήγηση 4ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2017 – 2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος


Έγκριση 23ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ” με κωδικό 2014ΕΠ52600007.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς


Έγκριση πρόσληψης ενός κτηνιάτρου στην ΠΕ Μεσσηνίας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του Προγράμματος “Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος


Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : “Διώροφο ξενοδοχείο πέντε αστέρων με πισίνα εποχιακής λειτουργίας δυναμικότητας 85 κλινών” στη θέση Λακούλες της Τ.Κ. Ευαγγελισμού Δ.Ε. Μεθώνης, του Δήμου Πύλου – Νέστορος Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς


Έγκριση σκοπιμότητας του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Πελοπόννησος Α.Ε. - Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη “Συμβουλευτική υποστήριξη στην ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών της Π.Ε. Μεσσηνίας”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 


Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικών προγραμμάτων (Κ.Α.Π., Ιδίων Πόρων, Ο.Σ.Κ. & Τ.Ε.Ο.) Π.Ε. Λακωνίας έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης


Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Ποταμού Ευρώτα, ΠΕ Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 


Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικών προγραμμάτων (Κ.Α.Π., Ιδίων Πόρων, Ο.Σ.Κ. & Τ.Ε.Ο.) Π.Ε. Κορινθίας έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης


Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βάση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής


Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τουαλετών στον αρχαιολογικό χώρο σταδίου Αρχαίας Νεμέας».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά


Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση και λειτουργία υφιστάμενου χιονοδρομικού κέντρου Ζήρειας, στην Δασική θέση Α’ Καταφυγίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης


Έγκριση αντικατάστασης του εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ” με τον διακριτικό τίτλο “ΔΙΟΛΚΟΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 


Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826 “Αποκατάσταση – συντήρηση εθνικών και επαρχιακών οδών Π.Ε. Αρκαδίας από βλάβες που προκλήθηκαν από θεομηνία της 25-06-2016” με κωδικό 2017ΕΠ82600000.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος


Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας, και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την πράξη με τίτλο : «Ανάπλαση Οικισμών Ράφτη, Βυτίνας και Λαγκαδίων» (ΑΔΑ:Ω6Δ57Λ1-Υ0Κ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος


Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας, και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την πράξη με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Παλούμπα, Δημαρχείου Τροπαίων, Κ.Ε.Π. Βαλτεσινίκου, Πνευματικού Κέντρου Λαγκαδίων, Πνευματικού Κέντρου Τροπαίων, Δημοτικού Σχολείου Κοντοβάζαινας, Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου» (ΑΔΑ:6ΨΚΧ7Λ1-26Π).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος


Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας, και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την πράξη με τίτλο : «Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος» (ΑΔΑ: 6Β627Λ1-ΟΟΘ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος


Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας, και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την πράξη με τίτλο : «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο έως κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων» (ΑΔΑ:ΨΞΡΛ7Λ1-ΟΡΑ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος


Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης, και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την πράξη με τίτλο : «Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.Κ. Μεγαλόπολης &Αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου 4ου Δημοτικού σχολείου Μεγαλόπολης» (ΑΔΑ:60Μ77Λ1-ΞΩ8).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος


Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης, και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την πράξη με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου Καρύταινας» (ΑΔΑ:9Ω3Δ7Λ1-Β06).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος


Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης, και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την πράξη με τίτλο : «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Διαμερισμάτων (Παραδείσια)» (ΑΔΑ:Ω0Β17Λ1-0ΜΕ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος


Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδικό θέσης “ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – 1000327” στη θέση “Προφήτης Ηλίας”, Τ.Κ. Ζατούνης, Δ.Ε. Δημητσάνης, Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου θα πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς


Έγκριση του αριθ. 5/20-02-2020 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 


Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 


Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικών προγραμμάτων (Κ.Α.Π., Ιδίων Πόρων, Ο.Σ.Κ. & Τ.Ε.Ο.) Π.Ε. Αργολίδας έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος


Παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων Αργολίδας κατά την θερινή περίοδο από 1 Απριλίου και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης


Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή Μύλοι Λέρνας του Δ. Άργους της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαντζούνης

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Η ηλεκτρονική εφημερίδα της Μάνης. Με ειδήσεις, αρθρογραφία και αφιερώματα. Όλα τα μεγάλα γεγονότα και οι εξελίξεις βρίσκονται με ένα κλικ στην οθόνη σου.


Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Γύθειο

Τιμές Καυσίμων Γύθειο

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Αρεόπολη

Συνεργαζόμενα Site

 

  

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του site, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε το site και την εμπειρία του χρήστη (tracking cookies). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέψετε τη δημιουργία cookie ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι αν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.