Το μήνυμα του Μητροπολίτη Μάνης και του Βουλευτή Λακωνίας κ. Δαβάκη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου Featured

25 Μαρ 2021
135 times
  • Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ γιά τήν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Ἑορτάζουμε μέ θρησκευτική εὐλάβεια καί ἐθνική ὑπερηφάνεια τήν μεγάλη ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας καί μάλιστα ἐφέτος μέ περισσότερο ζῆλο, ἐνθουσιασμό, ἀλλά καί περίσκεψη μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγῶνα κατά τῶν Τούρκων, γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας. Συνήθως τίς Ἐθνικές ἐπετείους τίς τιμοῦμε μέ πανηγυρισμούς καί ἄλλες ἐκδηλώσεις. Ἀλλ’ αὐτό δέν φτάνει. Χρειάζεται νά προσεγγίζουμε τά μεγάλα ἱστορικά γεγονότα, προπάντων, μέ ἀνοικτή ψυχή, συντονισμένη στά ὑψηλά μηνύματά τους.

Γιά τούς ἀνθρώπους ἐκείνους, τούς ἥρωες τοῦ 1821, τά γεγονότα ἦταν καθημερινή πράξη, πληρωμένη μέ πόνο, αἷμα καί θάνατο. Πήγαζαν ἀπό τήν πίστη στό Χριστό καί τήν ἀγάπη στήν Πατρίδα, ἀπό μιά ἀδούλωτη ψυχή. Νά τί μᾶς λένε:

«Ἀνδρίζεσθε, γενναῖοι ἥρωες. Ἰδού ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, ὅς ἐπάταξεν ἔθνη πολλά καί ἀπέκτεινε βασιλεῖς κραταιούς. Ὁ Παντοκράτωρ Θεός δέν μᾶς ἀφήνει εἰς τήν διάκρισιν τοῦ ἐχθροῦ. Ὄχι, ὄχι, βέβαια, ἀλλά εἶναι σύμμαχός μας κατά πάντα, καθώς ἐμπράκτως πολλάκις τό εἴδομεν καί ἄμποτε εἰς τό ἑξῆς διά τῆς δυνάμεως τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί διά τῆς ἐνεργείας καί γενναιότητός Σας, ν’ ἀφανισθῆ ὁ ἐχθρός ἐξ ὁλοκλήρου. Εἴθε γένοιτο, γένοιτο...» (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης).

«Ἡ Ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δέν ὁμοιάζει μέ καμμίαν ἀπ’ ὅσες γίνονται τήν σήμερον εἰς τήν Εὐρώπην... Ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦταν ὁ πλέον δίκαιος, ἦταν ἔθνος μέ ἄλλο ἔθνος...» (Θ. Κολοκοτρώνης). «Κατέστησαν σιδηρούς τούς βραχίονάς μας καί ἔδωκαν νέαν καρτερίαν εἰς τάς ψυχάς μας, ὄχι ἡ ἀπελπισία, ἀλλά ἡ ὑπέρ Πατρίδος μας ἀγάπη, ὁ ὑπέρ Χριστοῦ ἔρως καί ἡ σταθερά μας τελευταία ἀπόφασις τοῦ νά ζήσωμεν Χριστιανοί ἐλεύθεροι εἰδεμή νά χαθῶμεν» (Ἐφημ. Ἑλλην. Χρονικά τοῦ Μεσολογγίου, 3-3-1826).

«Ἡ πατρίδα τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί ἡ θρησκεία εἶναι τό πᾶν» (Στρατηγός Μακρυγιάννης). Αὐτές ἦταν οἱ σκέψεις τους, τό ἀδούλωτο φρόνημά τους. Ἀξίζει, λοιπόν, νά δώσουμε στόν ἑαυτό μας τήν δυνατότητα γιά ἕνα προβληματισμό, γιά ἐσωτερικό διάλογο μέ τίς φωνές αὐτές, πού ἄν καί ἔχουν σιγήσει πρίν τόσα χρόνια καί σήμερα ἔχουν τόσα νά μᾶς ποῦν.

Καί ὅλοι τους ἦσαν ἥρωες. Χριστιανοί καί Ἕλληνες. Πολέμησαν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία». Μαζί δέ μέ τούς ἐπιφανεῖς ἥρωες τοῦ 1821, πού ἔχουμε δώσει τά ὀνόματά τους σέ ἱδρύματα, σέ σχολεῖα, σέ πλατεῖες καί δρόμους, ἄς μήν παραλείπουμε νά τιμᾶμε καί τούς ἀφανεῖς ἥρωες. Ἄς ἀναφέρουμε ἕνα τέτοιο ἀφανή ἥρωα, γενναῖο Μανιάτη. Ἦταν ὁ Ἠλίας Σαλαφατῖνος, ὁ ὁποῖος πολέμησε θαρραλέα, ἀλλά στάθηκε καί πρότυπο ἀνιδιοτέλειας. Ὅταν τόν Ἰούνιο τοῦ 1823 τοῦ προσφέρθηκε ἀπό τήν Πατρίδα, σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης, τό ποσό τῶν 3.000 γροσίων, ἀρνήθηκε νά τό πάρει, λέγοντας: «Εἶμαι φτωχός, ἀλλά τό Ἔθνος εἶναι φτωχότερο». Καί ὅταν λίγο ἀργότερα τοῦ προσέφεραν τόν βαθμό τοῦ ἀντιστρατήγου, ἀρνήθηκε καί πάλι, λέγοντας: «Τό στάδιον τοῦ Ἀγῶνα εἶναι εἰσέτι ἀνοικτόν, καί ὅστις δέν ἀγωνισθεῖ μέχρι τέλους, παρανόμως καί ἀκαίρως τόν ἀξιοῦται» (τόν βαθμόν).

Ἄν θέλουμε νά ἐπιζήσουμε ὡς Ἔθνος, νά προσφέρουμε στόν σύγχρονο κόσμο ἕνα τρανό μήνυμα, πρέπει νά ριζώσει βαθειά μέσα μας τούτη ἡ ἀλήθεια: Ὁ ἀγώνας γιά τήν Ἐλευθερία δέν σταματάει, μονάχα ὅταν διώχνουμε τούς κατακτητές ἀπό τούς βράχους μας, ἀλλά συνεχίζεται καί σέ καιρούς εἰρηνικούς, γιατί εἶναι ἀγώνας Δικαιοσύνης καί Ἀληθείας, ἀγώνας νά θεμελιωθεῖ σέ πνευματικά βάθρα ἡ ἐθνική ζωή, ἀγώνας νά ἀναδειχθοῦν προσωπικότητες ἀληθινά ἀνδρείων. Τό Ἔθνος αὐτό πού ζῆ κάτω ἀπό τόν μόνιμο ἀστερισμό τοῦ Εἰκοσιένα, πρέπει νά ἑτοιμάσει μιά νέα γενιά, ἕτοιμων νά θυσιασθοῦν γιά ἅγιες ἰδέες, πού τιμοῦν τόν ἄνθρωπο καί πού πνευματοποιοῦν τή ζωή του. Γενιά μέ ὑψηλά ἰδανικά! Εἴθε, ἡ ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας νά πληρώσει τίς ψυχές μας μέ τά ὕψιστα ἰδανικά. Πίστη στό Θεό καί ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα. Ἕνα ξαναζωντάνεμα τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας.

 

  • Μήνυμα 25ης Μαρτίου 2021 από το Βουλευτή Λακωνίας κ. Δαβάκη

Η εμβληματική ημερομηνία της αναγέννησης ενός έθνους αλλά και οποιουδήποτε συγκλονιστικού γεγονότος δεν είναι ποτέ στατική. Υπήρχε πάντα το πριν αλλά κυρίως το μετά .

Αυτό συμβαίνει και με την Ελληνική Επανάσταση.

Δεν θα υπήρχε δηλαδή 25η Μαρτίου 1821, αν δεν είχε προηγηθεί το Δραγατσάνι, η Αρεόπολη, η Καλαμάτα, τα Καλάβρυτα και όλοι εκείνοι οι Τόποι και τα γεγονότα που τη συγκρότησαν.

Σήμερα, 200 χρόνια μετά, όλοι οι Έλληνες γιορτάζουμε την Αναγέννησή μας!

Το γεγονός εκείνο που μας έφερε και πάλι στο σημείο να λέμε ότι υπάρχουμε ως ελεύθεροι πολίτες, έθνος ενεργό, που διεκδικεί, μάχεται και κερδίζει.

Η 25η Μαρτίου 1821 λοιπόν, είναι η έναρξη της εθνικής αλλά και της κρατικής μας υπόστασης και ολοκλήρωσης!

Είναι το υπόστρωμα του Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών πολέμων, του Μικρασιατικού εγχειρήματος, του Έπους του ‘40.

Εκεί, που στα πεδία των μαχών οι Έλληνες πολεμήσαμε, ματώσαμε, νικήσαμε αλλά και χάσαμε..!

Και πρέπει εμείς οι Λάκωνες να είμαστε περήφανοι, γιατί είμαστε παρόντες και πρωτοπόροι σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες!

Η 25η Μαρτίου είναι οι πρόγονοί μας. Όχι γενικά και αόριστα ,αλλά οι εξ αίματος πρόγονοί μας. Οι παππούδες των παππούδων μας!

Είμαστε εμείς οι ίδιοι που αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο, για μία σύγχρονη και διαφορετική Ελλάδα με Ελευθερία, Αυτοσυνειδησία, Δημοκρατία, Αξιοπρέπεια, Ευημερία, Ποιότητα ζωής και Ίσες ευκαιρίες για όλους!

Είναι τα παιδιά μας, το μέλλον αυτού του Τόπου, που είναι σίγουρα καλύτερα από εμάς και θα ζήσουν σε μία Νέα Ελλάδα!

Αυτό πιστεύω πως είναι η 25η Μαρτίου 1821.

Η ημερομηνία σύμβολο που μας κάνει να θυμόμαστε πως μόνο με εθνική ενότητα, καθημερινό αγώνα και ανυπότακτο πνεύμα μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά ..!

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Η ηλεκτρονική εφημερίδα της Μάνης. Με ειδήσεις, αρθρογραφία και αφιερώματα. Όλα τα μεγάλα γεγονότα και οι εξελίξεις βρίσκονται με ένα κλικ στην οθόνη σου.


Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Γύθειο

Τιμές Καυσίμων Γύθειο

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Αρεόπολη

Συνεργαζόμενα Site

 

  

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του site, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε το site και την εμπειρία του χρήστη (tracking cookies). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέψετε τη δημιουργία cookie ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι αν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.