Γενικα

Δήμος Αν. Μάνης: Κάλεσμα προς επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς για προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης

Δελτίο τύπου Δήμου Αν. Μάνης

Οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, ως συνδικαιούχοι καλούν επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Σκοπός της Πράξης, αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το έργο απευθύνεται σε 108 συνολικά ωφελούμενους, άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, με σκοπό αφενός την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και αφετέρου την εργασιακή τους επανένταξη. Παράλληλα, η προτεινόμενη πράξη, συμβάλλει στις μακροπρόθεσμες θετικές συνέπειες της κατάρτισης, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την αύξηση των δυνατοτήτων προσαρμοστικότητας και επανένταξης, με έμφαση τα άτομα που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες.

Το σύνολο των 200 ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του δημοσίου τομέα, σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 1. I.                    Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας- social media marketing
 2. II.                  Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
 3. III.                Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
 4. IV.                Τεχνίτης Πέτρας

Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

 • Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης.
 • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης.
 • Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας της επιχείρησης/φορέα. 

Θα πρέπει να κατατεθεί πρόσφατο/α έγγραφο/α της Δ.Ο.Υ., στο/α οποίο/α να αναφέρονται σαφώς τα εξής:

 • Τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης και τυχόν υποκαταστημάτων,
 • Ο νόμιμος εκπρόσωπός της,
 • Ο/οι Κωδικός/οί Άσκησης Δραστηριότητας(ΚΑΔ).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ: Αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι φορείς του Δημόσιου τομέα θα πρέπει να αναρτήσουν απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, η οποία να αναφέρει τις ειδικότητες και τον αριθμό των ωφελούμενων που προτίθενται να λάβουν για πρακτική άσκηση. 

Συγκεκριμένα κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης, πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του/των ωφελούμενου/ων, οφείλει να υποβάλει στον Πάροχο κατάρτισης:

 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός των εργαζομένων της ανά υποκατάστημα και συνολικά την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης,
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου πρακτικής,
 • Έντυπο Ε.3.3. “Αναγγελία πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα”,
 • Την πρώτη Σελίδα του “ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΔ”, όπου αναγράφεται ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση
 • Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια παρακολούθησης πρακτικής άσκησης.

Επισημαίνεται ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται:

Οι επιχειρήσεις για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο αριθμός του υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού, δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.

 • Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
 • Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρο 5 του Ν. 2112/1920).
 • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.
 • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Ο αριθμός των ωφελούμενων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση, καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. 79732/27-7-2020 εγκύκλιο με τίτλο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
1-5Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων
6-10Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων
11-50Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων
51-70Έως 35 Άτομα
71 -250Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων
251 – 418Έως 125 Άτομα
> 418Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

Η ανωτέρω αναλογία απασχολουμένων/καταρτιζομένων πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση που ο παραπάνω αριθμητικός υπολογισμός οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό, ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζομένων ισούται με τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζόμενου/ωφελούμενου. Επιπλέον, για την πιστοποίηση των παραπάνω, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της κάθε επιχείρησης ή φορέα, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των εργαζόμενων της επιχείρησης ή του συγκεκριμένου παραρτήματος στο οποίο θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση. Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα προβούν σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων, θα γνωστοποιηθούν από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης στην ΕΥΔ και δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν ξανά στην ίδια δράση έως την ολοκλήρωσή της.

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιχειρήσεων που θα μπορούν να απορροφήσουν το πλήθος των ωφελούμενων, προσαυξημένο κατά 25%.

Για ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης και σχετικές ανακοινώσεις μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του έργου https://training.anatolikimani.gov.gr

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.anatolikimani.gov.gr/ .

Πληροφορίες:  Δήμος Ανατολικής Μάνης  τηλ επικοινωνίας   2733360327

                            Δήμος Δυτικής Μάνης τηλ επικοινωνίας 2721360900

Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : training@1315.syzefxis.gov.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button