Εκκλησιαστικα

Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Ἐπισκοπεῖο Μάνης

Δελτίο τύπου Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης

Τό Ἐπισκοπεῖο Μάνης στό Γύθειο Λακωνίας κέκτηται δύο παρεκκλήσια. Τό παλαιότερο εἶναι ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί τῶν νεοτέρων χρόνων τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

Στό δεύτερο, πανηγυρικῶς καί ἐφέτος ἑορτάστηκε ἡ Δεσποτική ἑορτή τοῦ Χριστοῦ μέ τόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό χοροστατοῦντος τοῦ ὁμόρου Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’. Στό κήρυγμα ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ὑπογράμμισε ὅτι «ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ θέτει ὑπαρξιακά ἐρωτήματα. Δηλαδή, θά ζοῦμε σέ μία κατάσταση παραμόρφωσης ἤ μεταμόρφωσης τοῦ εἶναι μας; Σκεπτόμεθα, ποιό εἶναι τό μήνυμα τῆς θείας Μεταμόρφωσης; Γιατί τήν ἑορτάζουμε; Ὑπάρχει τό κοσμικό φρόνημα πού μᾶς παραμορφώνει καί μάλιστα σέ σπουδαία θέματα, ὅπως τῆς οἰκογένειας καί τῆς παιδείας, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία δίνει μία ἄλλη προοπτική μεταμορφωτική. Δίνει μία δυναμική πορεία ὥστε ὅ ἄνθρωπος νά καταστεῖ μία ὁλοκληρωμένη ἐν Χριστῷ προσωπικότητα καί νά καταστεῖ πολίτης τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τά μέσα τῆς Χάριτος, τό Βάπτισμα, τό Χρῖσμα καί τήν Θ. Κοινωνία. Ἐμποδίζει βέβαια πρός τήν πορεία αὐτή τό κακό, τό κοσμικό φρόνημα, πού παραμορφώνει ἀλλά ὁ πιστός χριστιανός ὀφείλει συνεχῶς ν’ ἀγωνίζεται τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως γιά τήν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσή του. Πρότυπο δέν ἔχουμε τόν ἑαυτό μας ἀλλά τόν Χριστό μας καί Ἐκεῖνος πράγματι μᾶς ἐνδυναμώνει. Τό πνευματικό, λοιπό, μήνυμα τῆς ἑορτῆς εἶναι: Πορεία μεταμορφωτική ἐν Χριστῷ».   

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης συνεχάρη καί βράβευσε δύο ἀριστούχους τῶν φετεινῶν πανελλαδικῶν ἐξετάσεων οἱ ὁποῖοι εἰσῆλθαν σέ Πανεπιστημιακές Σχολές τούς: Σταυρούλα Μπουτεράκου καί Εὐστράτιο Πλαγιαννάκο.

Τήν κυριώνυμον ἡμέρα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία συλλειτουργοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τελέστηκαν τά Ἱερά Μνημόσυνα τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιερέων Γυθείου καί Οἰτύλου κυροῦ Σωτηρίου τοῦ Κίτσου (†1996) καί Πισιδίας, τοῦ ἀπό Κορέας κυροῦ Σωτηρίου τοῦ Τράμπα (†2022). Τέλος, εὐλογήθησαν αἱ σταφυλαί καί διενεμήθησαν ὡς εὐλογία στούς πιστούς.

Στό Ἀναλόγιο διηκόνησαν οἱ Ἀνάργυρος Δερδελᾶκος, Πέτρος Καλαποθαρᾶκος καί Παναγιώτης Γρίβας, ἐνῶ πλῆθος πιστῶν τόσον ἀπό τήν Μάνη ὅσο καί παραθεριστές συμμετεῖχαν στόν ἑορτασμό, ὡς καί οἱ πολιτειακές, ἀστυνομικές καί λοιπές ἀρχές, στούς ὁποίους καί διενεμήθη τό Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ διά τήν ἑορτήν, τό ὁποῖο καί ἀνεγνώσθη ἀντί ἄλλου θείου κηρύγματος.

Βλ. τό Μήνυμα κατωτέρω:

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑορτάζουμε μία μεγάλη Δεσποτική ἑορτή. Τήν θεία Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου. Ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τά Ἱερά Εὐαγγέλια ὁ Χριστός μας γιά νά ἐνισχύσει τούς μαθητές Του πρό τοῦ ἁγίου Του Πάθους ἀνῆλθε στό Θαβώρειο ὄρος καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν.

Τότε ἔλαμψε τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τά δέ ἱμάτιά αὐτοῦ ἐγένοντο λευκά ὡς τό φῶς. Ὁποία αἴγλη καί λαμπρότητα, ὁποῖο μεγαλεῖο δόξης!

Ἐκεῖ, ἐμφανίστηκαν καί οἱ προφῆτες Μωϋσῆς καί Ἠλίας καί ἐκεῖ ἐπισκιάζει αὐτούς μία φωτεινή νεφέλη, ἐνῶ συγχρόνως ἀκούγεται ἡ οὐράνια φωνή: «Οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε». Ἐκεῖ καί οἱ τρεῖς μαθητές, Πέτρος, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης ἐνώπιον τῆς θείας μεγαλειότητος καί μάλιστα τί ἄλλο θά μποροῦσαν νά κάμνουν; «Ἔπεσον ἐπί πρόσωπον αὐτῶν καί ἐφοβήθησαν σφόδρα». Ἀλλ’ ὁ Κύριος τούς βοηθᾶ καί ἐνδυναμώνει λέγοντάς τους: «Ἐγέρθητε καί μή φοβεῖσθε».

     Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Οἱ τρεῖς μαθητές πού εἶδαν τήν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ μᾶς βεβαιώνουν ὅτι ὁ Διδάσκαλος, τό αἰώνιο Πρότυπό μας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μολονότι ἔλαβε τήν τόσον ταπεινή μορφή καί φύση ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων κατά τήν Γέννησή Του, ἐν τούτοις περιέκρυπτε θεία λαμπρότητα καί δόξα. Αὐτό φανερώνει ἡ θεία Μεταμόρφωση.  

Καί ὁ αὐτόπτης τῆς Μεταμορφώσεως Ἀπόστολος Πέτρος ἔγραψε: «Ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καί παρουσίαν, ἐπόπται γεννηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος» (Β’ Πέτρ. 1, 16).

Ἡ λαμπρά, λοιπόν, αὐτή ἑορτή εἶναι μία προτύπωση τῆς μελλούσης καταστάσεως τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν, τῶν δικαίων καί τῶν ἀγωνιζομένων τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως, χριστιανῶν.

Πράγματι, ἐάν δέν τό ἔλεγε καί ἐβεβαίωνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στούς μαθητές Του, ἐάν δέν τό μαρτυροῦσε τό Ἅγιον Πνεῦμα, θά ἦταν ἀδύνατο νά τό πιστεύσουμε καί νά τό φανταστοῦμε. Ὅτι δηλαδή καί μεῖς οἱ ἀνάξιοι, οἱ μικροί καί ταπεινοί ἄνθρωποι πού ἁμαρτάνουμε καί ἔχουμε τόσες ἀδυναμίες καί ἀμφιβολίες, θά ἀξιωθοῦμε δόξας οὐράνιας καί θά κάμνουμε δική μας τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας μία λάμψη ἦταν ἡ Μεταμόρφωσή Του. Θά μετάσχουμε στήν ἄπειρο θεία δόξα ὡς τέκνα τοῦ οὐρανίου Πατρός καί ὡς ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς εἶπε ὁ Κύριος: «Οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός αὐτῶν» (Ματθ. ιγ’ 43).

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ Ἀπ. Παῦλος ἕξω ἀπό τήν Δαμασκό αἰσθάνθηκε τήν δόξα τοῦ Κυρίου νά τόν πλημμυρίζει καί ὁ πρωτομάρτυρας Στέφανος κατά τήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου του «εἶδε δόξαν Θεοῦ». Καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ζοῦν μέσα σ’ αὐτή τήν θεία δόξα.

     Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Χριστός μας ἔχει ἑτοιμάσει καί γιά μᾶς τήν δόξα τῆς βασιλείας Του. Θέλει νά μᾶς ἔχει πάντοτε κοντά Του, ἀγαπητούς Του ἀδελφούς, μέ τούς ὁποίους νά συμμερίζεται τήν μακαριότητα καί τήν δόξα τοῦ οὐρανοῦ. Μᾶς θέλει στόν Παράδεισο.

Ὁ ἀληθινά πιστός χριστιανός, λοιπόν, θά ἀποκτήσει δόξα ὡσάν ἐκείνη τῆς Μεταμορφώσεως. Αὐτό καί εὔχομαι ὅλως πατρικά σ’ ὅλους σας. Τήν δωρεά τῆς θείας δόξης.

Μετ’ εὐχῶν πολλῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Για το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top button